Regular Weekly Schedule/Sinh Hoạt Hằng Tuần


Tuần Không Tập Múa Lân/The Week No Lion Dance Practice
Time Topic
12:00pm Tập Trung, Thông Báo, Tự Trị Đoàn, & Báo Cáo Điểm Số
Round Up, Team Discussion, & Take Roll-Call
12:15pm Lễ Phật
Chanting
1:15pm Việt Ngữ
Vietnamese Class
2:15pm Hoạt Động Vui Chơi/ Chuyên Môn GĐPT/ Đời Sống
Games/ Activities/ GĐPT/ Outdoor Skills
2:45pm Giờ Ăn
Lunch
3:15pm Phật Pháp
Buddhism Class
4:15pm Dọn Dẹp, Vòng Tròn & Giây Thân Ái
Circular Time & Clean Up
4:30pm Ra Về
Leaving
Tuần Tập Múa Lân/The Week With Lion Dance Practice
Time Topic
12:00pm Tập Trung, Thông Báo, Tự Trị Đoàn, & Báo Cáo Điểm Số
Round Up, Team Discussion, & Take Roll-Call
12:15pm Lễ Phật
Chanting
1:15pm Việt Ngữ/ Phật Pháp
Vietnamese Class/Buddhism
2:45pm Tập Múa Lân
Lion Dance Practice
4:45pm Dọn Dẹp, Vòng Tròn & Giây Thân Ái
Circular Time & Clean Up
5:00pm Ra Về
Leaving