Nghi Thức Lễ Phật cho 2nd, 3rd, 4th week


Nghi Thức Lễ Phật cho 2nd, 3rd, 4th week

. .

© © ©

©

©

©

  • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Đọc 3 lần) ©
  • Kỳ Nguyện:

Hôm nay là ngày………..

Chúng con toàn thể Huynh Trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Vạn Hạnh

Trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức ©

 

Ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo

Từ bi gia hộ cho chúng đệ tử

Phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ

Thường được an lành, xa lìa khổ ách

Cùng hết thảy chúng sanh

Một thời đồng chứng

Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác ©

 

Bell & Wooden Bell

  • Thắp Nhang
  • Tam Tự Quy:

Tự Quy y Phật, xin nguyện chúng sanh

Thể theo đạo cả, phát long vô thượng ©

 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh

Thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển ©

 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh

Thống lý đại chúng, hết thảy không ngại ©

  • Hồi Hướng Công Đức

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật Đạo ©©©

 

5 Rules for Teenagers:

  1. I take refuge in Buddha, Dharma, Sangha, and practice the Five Precepts
  2. I open my heart of compassion, and respect the lives of all living beings
  3. I cultivate my wisdom and honor the truth
  4. I practice purity, physically and spiritually, in my speech and action
  5. I practice joy and equanimity with diligence in my Buddhist training/path

 

Review

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s